Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynikaz czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego