Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.