Ustawodawstwo mające zastosowanie do obywateli UE oraz orzecznictwo